Za osobe starije od 18 godina pogledajte uputstvo Naknadni upis u matične knjige rođenih.

 

PRIJAVA ROĐENJA DJETETA ČIJA SU OBA RODITELJA DRŽAVLJANI BiH 

  1. Popunjen obrazac pod nazivom „Predmet: Zahtjev za prijavu rođenja“. Potpise oba roditelja na zahtjevu treba ovjeriti mirovni sudija (Justice of the Peace) u funkciji svjedoka potpisa. Validna ovjera sadrži potpis i službeni pečat (stamp-seal) Justice of the Peace (pečat je različit od pečata za ovjeru kopija). Napomena: svi podaci upisani u obrazac moraju biti iz Bosne i Hercegovine (osim države, opštine i mjesta rođenja za dijete, ako je dijete rođeno van BiH).

  2. Ovjerena fotokopija identifikacijske isprave podnosioca zahtjeva (pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola). Ovjeriti kod Justice of the Peace. 

  3. Originalni rodni list djeteta (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja), ovjeren pečatom „Apostille“ u uredu Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Australije (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) kojim se dokazuje vjerodostojnost potpisa i pečata službene osobe – matičara koji je izdao rodni list. 

  4. Prijevod originalnog rodnog lista djeteta ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, hrvatski, srpski). (Web stranica ovlaštenih prevodilaca: www.naati.com.au). 

  5. Ovjerene kopije važećih bh. pasoša ili lične karte oba roditelja (ovjeriti kod Justice of the Peace) ili originalne rodne listove i uvjerenja o državljanstvu BiH oba roditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja). 

  6. Poštansku uplatnicu (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina (konzularna taksa za prijavu rođenja djeteta 10 AUD +  poštanski troškovi dostave. 

Poštanski troškovi:

Unutar Australije

  • $14,50 AUD (registrovana pošta sa dostavnicom i potvrdom prijema)

Izvan Australije ( Novi Zeland )

  • $29.00 AUD (ekspresna pošta sa potvrdom prijema)

 

PRIJAVA ROĐENJA DJETETA ČIJI JE JEDAN RODITELJ DRŽAVLJANIN BiH 

Sva uputstva su ista osim u tački 5: Za roditelja kojima ima drzavljanstvo BiH dostaviti ovjerenu kopiju važećeg pasoša BiH ili lične karte BiH (ovjeriti kod Justice of the Peace) ili originalni rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja). Za drugog roditelja dostaviti ovjerenu kopiju važećeg pasoša (ovjeriti kod Justice of the Peace).

Za djecu od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva (roditelja ili staratelja) potreban je i potpis djeteta na zahtjevu za prijavu rodjenja.

 

Sve dokumente poslati na adresu Ambasade: 

Embassy of Bosnia and Herzegovina 

5 Beale Crescent 

Deakin, 2600 ACT 

 

NAPOMENA

Kompletiran zahtjev za prijavu rođenja djeteta Ambasada, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, prosljeđuje nadležnom tijelu u BiH. Procedura u pravilu traje 3-6 mjeseci.

Go to top