Izjava o odricanju državljanstva Bosne i Hercegovine podnosi se u Ambasadi lično. 

 

Podnosilac molbe treba predati sljedeće dokumente:

 1. Popunjen obrazac Izjave o odricanju državljanstva Bosne i Hercegovine. (popunjavanje i ovjera izjave obavlja se u Ambasadi).

 2. Original izvoda iz matične knjige rođenih iz BiH s upisanim JMB – jedinstvenim matičnim brojem (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

 3. Original uvjerenja o državljanstvu iz BiH s upisanim JMB (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

 4. Original uvjerenja o prijemu australskog državljanstva (ili dokaz zagarantovanosti /garancija/ sticanja australskog državljanstva) ovjeren pečatom Apostille u uredu Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Australije (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT), kojim se ovjerava vjerodostojnost potpisa i pečata službene osobe koja je izdala ispravu (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

 5. Prijevod uvjerenja o prijemu australskog državljanstva (ili dokaza zagarantovanosti /garancija/ sticanja australskog državljanstva) ovjeren od ovlaštenog prevodioca, na jednom od službenih jezika u BiH (bosanski, srpski, hrvatski). (Web stranica ovlaštenih prevodilaca: www.naati.com.au).

 6. Pasoš BiH ili uvjerenje o neposjedovanju pasoša.

 7. Važeću ličnu kartu BiH (samo za odrasle osobe) ili uvjerenje o njezinom neposjedovanju.

 

Dodatna dokumentacija:

 • Ukoliko je davalac izjave u braku, treba dostaviti originalni vjenčani list iz BiH (ne stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja).

 • Ukoliko je davalac izjave razveden, treba dostaviti presudu o razvodu braka.

 • Za maloljetnu djecu mlađu od 14 godina, za odricanje državljanstva treba pismena izjava o saglasnosti oba roditelja/staratelja (izjava se ovjerava u Ambasadi).

 • Za maloljetnu djecu od 14-18 godina, pored pismene izjave oba roditelja/staratelja, treba i izjava djeteta o saglasnosti za prestanak državljanstva BiH odricanjem (izjava se ovjerava u Ambasadi).

 • Ako je jedan roditelj/staratelj strani državljanin, treba priložiti uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj/staratelj umro, za njega treba priložiti izvod iz matične knjige umrlih, smrtovnicu.

 

Posebne napomene:

 • Maloljetnoj djeci prestaje državljanstvo BiH odricanjem na zahtjev oba roditelja/staratelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem ili na zahtjev jednog roditelja/staratelja kojemu je državljanstvo prestalo odricanjem, u slučaju da je drugi roditelj/staratelj umro, ili je izgubio roditeljsko pravo, ili je strani državljanin, ili je osoba bez državljanstva (o čemu trebaju dokazi). Za djecu od 14 do 18 godina treba i njegov/njezin/njihov pismeni pristanak.

 • Za osobe koje su mijenjale prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, promijenjeno prezime mora biti upisano i u rodni list i u uvjerenje o državljanstvu BiH.

 

Takse:

 • Za podnošenje izjave o odricanju državljanstva BiH treba uplatiti konzularnu taksu u iznosu od 422 AUD, poštanskom uplatnicom (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina. Konzularna taksa plaća se prilikom podnošenja molbe za odricanje državljanstva BiH. Konzularna taksa plaća se za svaku osobu koja se odriče državljanstva.

 • Za rješenje o prestanku državljanstva BiH (koje donosi Ministarstvo civilnih poslova BiH) treba uplatiti administrativnu taksu u iznosu od 691 AUD, poštanskom uplatnicom (Money Order) u korist (Payable to:) Embassy of Bosnia and Herzegovina. Za sve članove jedne porodice naplaćuje se jedna administrativna taksa.

 

 

NAPOMENA: Državljani Novog Zelanda ili druge zemlje konzularnog pokrivanja umjesto australskih dokumenata dostavljaju novozelandske ili relevantne dokumente druge države.

 

Go to top