Obavještavamo sve penzionere sa prebivalištem van Bosne i Hercegovine da su dužni dostaviti do kraja svake kalendarske godine potvrdu o životu radi kontinuiranog primanja penzija.

 

Naime, PIO/MIO Federacije BiH i Fond PIO Republike Srpske su prestali sa praksom dostavljanja obrasca potvrde o životu na adresu primaoca penzije. Penzioneri su dužni da sami paze na obavezu i rokove dostavljanja obrasca te je potrebno da sami preuzmu formular sa web stranice Ambasade, PIO/MIO FBiH ili Fonda PIO RS. Potvrdu o životu je potrebno ovjeriti i original isključivo poštom dostaviti u BiH.

 

FEDERACIJA BiH

Potvrdu o životu ovjeravaju:

 • nositelj penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u BiH,

 • u općini prebivališta korisnika penzije

 • notar

 • u diplomatskom predstavništvu BiH

 • u domu penzionera (ako je penzioner tamo smješten) ili bolnici (ako je tamo smješten)

 

Originalnu potvrdu o životu dostaviti isključivo poštom na sljedeće adrese:

 • Dubrovačka b.b. 88000 Mostar ili

 • Ložionička 2, 71000 Sarajevo

 

REPUBLIKA SRPSKA

Potvrdu o životu korisnik penzije obavezan je dostaviti Fondu PIO RS na kraju svake kalendarske godine (tokom oktobra, novembra ili decembra), u suprotnom isplata penzije će se obustaviti počev od penzija za januar. Ukoliko potvrdu dostavi nakon navedenog roka, isplata penzije će se nastaviti počev od mjeseca u kome je ista dostavljena uz isplatu razlike najviše za 12 mjeseci unazad.

 

Potvrdu o životu ovjeravaju:

 • nositelj penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u BiH,

 • opštinska kancelarija za ovjere

 • notar

 • sud

 • konzularno predstavništvo BiH

 

Originalnu potvrdu o životu dostaviti isključivo poštom na sljedeću adresu:

 

FOND PIO  REPUBLIKE SRPSKE

Njegoševa 28a

76300 Bijeljina

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Go to top